Leabharlannaithe ‘d’aon ghuth’ ar son deireadh a chur le riachtanas Gaeilge

Cuireadh an t-ábhar i láthair na gceardchumann freisin agus ní raibh aon chur ina choinne ansin ach an oiread

Leabharlannaithe ‘d’aon ghuth’ ar son deireadh a chur le riachtanas Gaeilge

Tá sé deimhnithe ag Tuairisc.ie go raibh gach ball de ghrúpa oibre de leabharlannaithe poiblí ar aon fhocal nár cheart go mbeadh Gaeilge ina riachtanas feasta le fostaíocht a fháil i leabharlanna na tíre seo.

Tugtar le fios i meamram eolais atá aimsithe ag Tuairisc.ie faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ón Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil gur bunaíodh grúpa oibre le cáilíochtaí d’oibrithe leabharlainne a mheas agus gur aontaigh siad ar fad le deireadh a chur leis an riachtanas Gaeilge don obair sin.

Bhí leabharlannaithe ó chontaetha Bhaile Átha Cliath, Phort Láirge, Lú, agus ó Chill Dara, chomh maith le hionadaithe ón gCumann Bainistíochta don Rialtas Áitiúil ina mbaill den ghrúpa oibre.

Tugtar le fios sa mheamram gur cuireadh na moltaí faoi dheireadh a chur le riachtanas na Gaeilge faoi bhráid na gceardchumann sa tseirbhís phoiblí ar an 13 Bealtaine 2016 agus nach raibh aon chur ina gcoinne.

D’aontaigh an grúpa oibre d’aon ghuth go raibh an riachtanas Gaeilge “overly restrictive” i bhfianaise líon na n-eachtrannach a bhí ag obair sna leabharlanna poiblí anois. Dúradh freisin go gcuirfeadh riachtanas teanga srianta ar líonadh folúntais sna leabharlanna agus go mbeidís mar “obstacle” a chuirfeadh bac ar na daoine ‘ba cháilithe’ leis na poist seo a líonadh.

Deirtear sa mheamram céanna go bhfuil plean á fhorbairt ag an Roinn d’fheidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge agus go raibh súil acu go mbeadh sé ar chumas na leabharlann “to enhance the ability for citizens to choose the language with which they engage with local services”.

Ní dhéantar aon tagairt sa mheamram do leabharlanna Gaeltachta ná aon riachtanas teanga a bhainfeadh le fostaithe a bheadh ag obair iontu.

Dúradh i ríomhphost a sheol leasphríomhoifigeach de chuid na Roinne chuig an mbainistíocht nach raibh an plean deireadh a chur le riachtanas Gaeilge do phoist sna leabharlanna ag teacht salach ar aon chuid den Straitéis 20 Bliain.

“I have investigated any potential incompatibility there might be between the Department’s approach to the enhancement of the Irish language, its obligations as set out in the 20-year Strategy and the fact that we are suggesting removing Irish as an essential requirement from the Library quals. I have copied the Department’s stated position below. In short, I don’t see any conflict,” a scríobhadh.

Chuir an Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill eolas faoin gcúlú i riachtanas na Gaeilge sna leabharlanna faoi bhráid Choiste Oireachtais na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán i mí Dheireadh Fómhair.