FILÍOCHT: Treall le Caitlín Maude

Gníomhaíochtaí bunaithe ar fhilíocht na Sraithe Sóisearaí

FILÍOCHT: Treall le Caitlín Maude

Gníomhaíocht 1 – Ag Tuar:

 • Treall an teideal atá ar an dán seo. Mura dtuigeann tú an focal déan é a chuardach ar teanglann.ie.
 • Déan iarracht a thuar cad é téama/scéal an dáin.
 • Nodanna – Frustrachas, míshásta, athrú, bunoscionn.

Gníomhaíocht 2 – Meaitseáil:

Gníomhaíocht 3 – Éisteacht:

 • Éist leis an múinteoir ag léamh an dáin.
 • Léifidh an múinteoir an chéad chúig líne arís. Déan cúpla focal/frása a scríobh.
 • Téigh obair le do pháirtí agus déan iarracht an chúig líne sin a scríobh ina n-iomláine.

Gníomhaíocht 4 – Léitheoireacht:

 • Anois téigh chuid do théacsleabhar agus faigh an leagan scríofa don dán.
 • Déan an dán a léamh tú féin, ansin déan é léamh os ard do do pháirtí.
 • Éist leis/léi ag aithris an dáin.

 • Úsáid teanglann.ie (nó foclóir crua) le focail/frásaí nach dtuigeann sibh a chuardach.

Gníomhaíocht 5 – Deis Aithrise:

 • Tá teacht ar uirlis taifeadta ar bharr an leathanaigh ar chlé.

 • Déan tú féin a thaifeadadh ag léamh an dáin. Déan beagán aisteoireachta leis na mothúcháin/téamaí a chur in iúl.
 • Éist siar leis.
 • Éist leis an taifeadadh atá déanta ag daoine eile.

Gníomhaíocht 6 – Cur in Ord

 • Thíos tá achoimre/míniú gearr ar an dán.
 • Ag obair le do pháirtí, agus gan féachaint ar an dán, déan iarracht é a chur san ord ceart.
  1. Teastaíonn casúr uaim
  2. le go dtiocfaidh an fód talúin
  3. Tabhair dom anois
  4. Na cláir is na tairní
  5. Le go dtógfaidh mé teach nua
  6. Ach a Dhia tá mé tuirseach
  7. nó tua
  8. le go mbrisfidh mé
  9. agus an díon agus
  10. an similéar
  11. agus go millfidh mé an teach seo
  12. teastaíonn uaim
  13. leac an dorais a dhéanamh
  14. don taca adhmaid
  15. agus úrláir de na ballaí
  16. anuas mar gheall ar mo shaothar

Gníomhaíocht 7 – Ceisteanna tuisceana, léirthuisceana agus tuairimíochta

 1. An bhfuil an file ag caint faoi theach a lot i ndáiríre, meas tú?
 2. Céard faoi atá an file ag caint, meas tú?
 3. An bhfuil a fhios agat cad is meafar ann? Tabhair míniú i d’fhocail féin.
 4. Tá frustrachas agus fearg le mothú sa dán; céard atá ag cur feirge agus frustrachais ar an bhfile meas tú?
 5. Cén bhrí a bhaineann tú as an líne dheireanach?
 6. An bhféadfá teideal eile a chumadh don dán? Cuir cúiseanna le do fhreagra.

Gníomhaíocht 8 – Nascanna ábhartha eile

 • Seo nasc chuig píosa físe faoi Chaitlín Maude. Déan iarracht cúig phointe eolais a phiocadh amach. Cuir an méid atá scríofa agat i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí.
 • Seo nasc chuig beathaisnéis faoi Chaitlín Maude. Déan cúpla píosa eolais breise a aimsiú.
 • Seo nasc chuig leathanach eile ar an suíomh seo ar a bhfuil fís, fuaim agus plé ar dhán eile de chuid Chaitlín, Géibheann. An bhfeiceann tú aon chomparáid idir an dá dhán?
 • Seo alt faoin agóidí cáiliúil óg Greta Thunberg. Déan é a léamh agus a phlé le do pháirtí. An féidir libh aon nascanna a dhéanamh idir Greta agus saol is dán le Caitlín Maude.

Gníomhaíocht 9 – Téigh i mBun Pinn Arís – PUNANN

 • Cuireann cara dílis an fhile glaoch gutháin uirthi díreach tar éis di an dán seo a scríobh. Ag obair le do pháirtí scríobh an comhrá a bheadh eatarthu.
 • Ansin déan an comhrá a thaifeadadh. Déan roinnt aisteoireachta leis na mothúcháin a chur in iúl.
 • Déan focail/nathanna a chuardach agus a sheiceáil ar teanglann.ie agus www.focloir.ie
 • Nuair a thugann an múinteoir aiseolas duit ar an gcéad dréacht, déan an dara dréacht a scríobh.
 • Bí cinnte an saothar a chur sa Phunann Teanga.

Gníomhaíocht 11 – Cúpla Ceist Agam Ort!

D’fhéadfadh an múinteoir a cheisteanna féin nó ceisteanna breise a chumadh ar https://create.kahoot.it/login

Fág freagra ar 'FILÍOCHT: Treall le Caitlín Maude'