FILÍOCHT NA hARDTEISTE: An tEarrach Thiar – físeán, nótaí agus gníomhaíochtaí (i gcomhar le TG4.ie/Foghlaim)

Pacáiste acmhainní agus gníomhaíochtaí bunaithe ar an dán

  • Déan leath den dán a léamh don duine in aice leat agus déanfaidh sé/sí an leath eile a léamh.
  • Déan focail nach dtuigeann sibh a chuardach ar www.tearma.ie, www.teanglann.ie, www.focloir.ie
  • Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht scéal/teachtaireacht an dáin a insint.

Úsáid na focail thíos leis na bearnaí a líonadh:

tuaithe, íomhánna, pléisiúr, maoithneach, sástacht, bóithrín, éifeachtach, aidiachtaí, pearsanta, dhúchais, radhairc

  1. Cad é téama an dáin seo, meas tú?
  2. Déan cur síos ar na híomhánna atá sa dán.
  3. Déan cur síos ar na fuaimeanna atá sa dán.
  4. Déan plé ar an úsáid a bhaintear as aidiachtaí.
  5. Mínigh véarsa ar bith i d’fhocail féin.

Déan an méid thíos a léamh agus a phlé leis an duine in aice leat.