FILÍOCHT NA hARDTEISTE: Colscaradh – físeán, nótaí agus gníomhaíochtaí…

Pacáiste acmhainní agus gníomhaíochtaí bunaithe ar an dán

  • Déan leath den dán a léamh don duine in aice leat agus déanfaidh sé/sí an leath eile a léamh.
  • Déan focail nach dtuigeann sibh a chuardach ar www.tearma.ie, www.teanglann.ie, www.focloir.ie
  • Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht scéal/teachtaireacht an dáin a insint.

 Gníomhaíocht 2 –Meaitseáil

 Gníomhaíocht 3 – Líon na Bearnaí: 

Úsáid na focail thíos leis na bearnaí a líonadh:

leithleach, seanfhaiseanta, colscaradh, cúngaigeanta, choincheap, machnamhach, oibiachtúil, fuarchúiseach, mianta, scarann, an iomarca

 Gníomhaíocht 4– Ceisteanna Ginearálta 

  1. Céard é téama an dáin seo, meas tú?
  2. Cén sórt saoil a bhí ón bhfear?
  3. Cén sórt saoil a bhí ón mbean?
  4. Cad iad na difríochtaí a bhí eatarthu?
  5. Meas tú an raibh an ceart acu colscaradh a fháil?

 Gníomhaíocht 5 – Plé agus Míniú 

Déan an méid thíos a léamh agus a phlé leis an duine in aice leat.

 Gníomhaíocht 6 – Súil Siar – Ceisteanna Ilrogha 

 

Tuilleadh