‘Deiseanna teoranta’ Gaelscoileanna nua a bhunú sna blianta amach romhainn – An Roinn Oideachais

De réir tuarascála nua, ní dheachaigh ach 36% de na ndaltaí a bhí i Rang a Sé i ngaelscoileanna an stáit i Meitheamh 2020 ar aghaidh go dtí iar-bhunscoil lán-Ghaeilge

‘Deiseanna teoranta’ Gaelscoileanna nua a bhunú sna blianta amach romhainn – An Roinn Oideachais

Deir an Roinn Oideachais gur dócha nach mbeidh ach “deiseanna teoranta” ann Gaelscoileanna nua a bhunú sna blianta amach romhainn.

Caithfear dá bharr, a deirtear i dtuarascáil nua faoin ngaeloideachas, “roghanna eile níos inbhuanaithe” a fhiosrú chun cur le líon na ndaltaí atá ag fáil oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.

Cé go n-aithnítear sa tuarascáil na bearnaí móra sa soláthar sin lasmuigh den Ghaeltacht, deirtear gur ar éigean go mbeidh mórán Gaelscoileanna nó Gaelcholáistí nua á mbunú sna blianta amach romhainn mar go dtiocfaidh laghdú ar bhunú scoileanna go ginearálta mar gheall ar athruithe déimeagrafacha.

Tá laigí an tsoláthair gaeloideachais soiléir go háirithe ó thaobh líon na ndaltaí a théann ar aghaidh ó ghaelscoil go dtí iar-bhunscoil lán-Ghaeilge.

De réir na tuarascála nua, ní dheachaigh ach 36% de na ndaltaí a bhí i Rang a Sé i ngaelscoileanna an stáit i Meitheamh 2020 ar aghaidh go dtí iar-bhunscoil lán-Ghaeilge.

4,723 dalta  a bhí i rang a Sé i ngaelscoileanna i Meitheamh 2020 agus 1,688 acusan a chuaigh ar aghaidh go dtí gaelcholáiste. Chuaigh 394 dalta ar aghaidh ó bhunscoileanna Béarla go dtí gaelcholáiste an bhliain chéanna.

588 dalta a chuaigh ar aghaidh ó ghaelscoil go dtí scoil Bhéarla ina raibh aonad Gaeilge, cé nach fios cé mhéad acusan a d’fhreastail ar an aonad.

Cuirtear ar fáil sa tuarascáil nua – Léargas ar Sholáthar don Oideachas Lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht – mioneolas ar faoi staid an ghaeloideachais faoi láthair.

Tá an tuarascáil taighde nua curtha i dtoll a chéile mar chuid den pholasaí nua don ghaeloideachais lasmuigh den Ghaeltacht atá á fhorbairt ag an Roinn Oideachais. Tá tús curtha chomh maith le próiseas comhairliúcháin phoiblí faoin bpolasaí nua.

In áit a bheith ag brath ar Ghaelscoileanna nua a bhunú amháin, d’fhéadfaí, a deirtear, cabhrú le scoileanna Béarla iompú ina scoileanna Gaeilge, scoileanna Béarla agus Gaeilge a chur ar an gcampas céanna nó scoileanna lán-Ghaeilge atá ann cheana féin a mhéadú.

“Beidh deiseanna teoranta ann chun soláthar lán-Ghaeilge a mhéadú trí scoileanna nua… Beidh sé tábhachtach, mar sin, go mbainfí an leas is mó is féidir as na deiseanna atá ann laistigh de bhonneagar na scoileanna cheana féin,” a deirtear sa tuarascáil.

Maítear chomh maith go bhfaighfear eolas “úsáideach” don pholasaí ó thaighde nua atá á dhéanamh faoi aonaid agus sruthanna Gaeilge. Múnla eile a bheidh á mheas ná scoil satailíte Ghaeilge, múnla atá á thriail ar bhonn píolótach i nDún Dealgan.

Is é atá i gceist leis an múnla seo ná campas breise a chur ar fáil faoi bhainistíocht ghaelcholáiste atá ann cheana féin i mBaile Brigín, Coláiste Ghlór na Mara, seachas scoil nua a bhunú.

D’fhéadfaí chomh maith, a deirtear sa tuarascáil, iarratas ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge nua a bhunú ach cruthúnas a bheith ag an iarratasóir go gclárófaí 400 dalta leis. Idir 600-1,000 a bhíonn i gceist d’fhormhór na n-iar-bhunscoileanna nua.

De réir na hanailíse is déanaí atá déanta ag an Roinn tiocfaidh laghdú ar líon na ndaltaí a bheidh cláraithe i mbreis is 90% de na 314 limistéar pleanála scoile sa stát as seo go 2025. Meastar, áfach, go dtiocfaidh méadú ar líon na ndaltaí a bheidh cláraithe in 88% de na hiar-bhunscoileanna as seo go dtí 2028.

Deirtear chomh maith, áfach, go mbainfidh formhór na n-iar-bhunscoileanna “buaicphointe” ó thaobh líon na ndaoine a bheidh ag clárú leo amach sa dá bhliain nó sna trí bliana amach romhainn.

Géilltear sa tuarascáil nua go gcaithfear aghaidh a thabhairt ar cheist an tsoláthair múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge chun a chinntiú gur féidir leanúint den oideachas “ar ardchaighdeán” atá ar fáil sna scoileanna sin agus cur le líon na ndaltaí atá ag freastal orthu.

Fág freagra ar '‘Deiseanna teoranta’ Gaelscoileanna nua a bhunú sna blianta amach romhainn – An Roinn Oideachais'

 • Séamus Ó Súilleabháin

  *****************************************************************************************
  http://artpickle.com/index.cfm?artpage=webhome&webtab=testsite&webid=11059
  *****************************************************************************************

  Cothaigh SUIM le SUIM agus tuilleadh SUIME
  sa Teanga Dhúchais i measc an Phobail le go mbeadh rachairt
  ar an Ghaeilge sna scoileanna Thuaidh ,Theas, Thiar nó Thoir

  Idir Straitéis 20 Bliain na Gaeilge, Acht na dTeangacha Oifigiúla 2021 agus ‘Taighdí/Tuarascála éagsúla’ beidh an mhéar ag iarraidh níos faide leis an Teanga Dhúchais a chur ar na sráideanna arís agus sna siopaí.

  B’feidir go dtarlódh an Ghaeilge a bheith i mbéal an duine a mbeadh suim aige/aici inti i gceann 100 bliain eile.

  Cothaigh ‘Suim’ sa Teanga in aghaidh an Chultúir Angla-Mhéiriceánaigh ar dtús agus ‘Achtanna Teanga’ níós eifeachtaí a chur i bhfeidhm .

  Ar fud na tíre fostaigh aistritheoirí dhátheangacha sna Ranna áirithe rialtais ag obair as lámha a chéile leis na Stáitseirbhísigh agus an Phobal sna Gaeltachtaí agus sna Galltachtaí.

  Bígí i measc na bPobal ag brú na Teanga chun tosaigh le ciorcail chomhrá, cumainn Ghaeilge agus feachtas feasachta faoin Chultúr Éireannach a craobhscaoileadh.

  Labhair í agus mairfidh sí .

  Is mise le dóchas
  Dónall Mór Mac Billings
  Mac na Reablóide Teanga agus Polaitíochtaí
  An Ghaeltacht,
  Príosún Phort Laoise
  Bloc E

  Focal Scoir :—

  (Gabh mo leithscéal as an Clampar, mar tá mé ag obair ó mo chillín
  ar láthair thógála ‘Bloc E ‘agus braon den ‘Asbestos’ agus deanach timpeall orm i gcónaí )

  ****************************************************************************************
  http://artpickle.com/Index.cfm?artpage=artistdetail&ID=11059
  ****************************************************************************************