Ráiteas Príobháideachais

Cinntíonn Tuairisc.ie a oiread agus is féidir go dtógtar gach céim chuí le príobhaideachas a chosaint agus lenár ndualgais faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 a chomhlíonadh.

Is féidir an suíomh seo a úsáid gan sonraí pearsanta a sholáthar. Is féidir le duine roghnú go deonach clárú leis an suíomh le heolas breise, nuachtlitir nó eile a fháil. Ní chuirtear aon sonraí faoi dhaoine a chláraíonn leis an suíomh seo ar fáil don tríú páirtí, beag ná mór.

Baintear leas as eolas faoi sheoltaí IP a úsáidtear chun teacht ar an suíomh againn d’fhonn líon na gcuairteoirí chuig an suíomh a mheas agus meastachán a dhéanamh ar na háiteanna is mó ar an suíomh a dtugtar cuairt orthu. Ní bhailímid ná ní dhéanaimid meastóireacht ar an eolas seo thar cheann éinne eile.

Úsáid Fianán

Baintear úsáid theoranta as fianáin ar an suíomh greasáin Tuairisc.ie chun críche fheidhmiú