Stiúrthóir Léinn in OÉ Gaillimh

Fáiltítear roimh iarratais ar cheapachán mar Stiúrthóir Léinn in OÉ Gaillimh. 

Tá an Stiúrthóir Léinn, a thuairiscíonn do Dhéan Feidhmiúcháin Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh, freagrach as gach gné de cheannaireacht an Acadaimh. Dá réir sin, ní mór don Stiúrthóir Léinn an-tuiscint a bheith aige/aici ar an tábhacht atá leis an nGaeilge agus leis an Ardoideachas Gaeilge ar bhonn náisiúnta do na ceantair Ghaeltachta agus don Ollscoil. Is láidreacht ar leith de chuid na hOllscoile é gréasán uathúil Ionad Gaeltachta an Acadaimh sa chás seo.

Tá sé d’údarás ag an Stiúrthóir Léinn na polasaithe acadúla, riaracháin agus bainistíochta acmhainní a chur i bhfeidhm i gcomhar le Feidhmeannas an Acadaimh agus le Bord an Acadaimh. Tá an t-údarás seo a bheidh ag an Stiúrthóir Léinn ríthábhachtach chun go reáchtálfar an tAcadamh gan aon stró agus ba cheart go mbeadh an bhéim ar éifeachtacht agus ar shruthlíniú na bpróiseas cinnteoireachta. Mar Stiúrthóir Léinn, oibreoidh sé/sí, go háirithe, i gcomhchomhairle le Déan Feidhmiúcháin an Choláiste, Feidhmeannas an Acadaimh, Bord an Acadaimh, Riarthóirí na nIonad Gaeltachta, Cinn Scoile eile, Cinn Disciplín gaolmhar, Stiúrthóirí Clár agus Stiúrthóirí na nIonad Taighde a bhfuil ceangal idir iad agus an tAcadamh, de réir mar is gá. Beidh sé/sí ina b(h)all chomh maith de Choiste Straitéiseach Gaeilge na hOllscoile a bhfuil an tUachtarán ina chathaoirleach air.

Beidh ról ríthábhachtach ag an Stiúrthóir Léinn i bhforbairt agus i bhfeabhsú na gclár teagaisc, taighde agus tionchair ar an tsochaí san Acadamh agus i gcur chun cinn an fheabhais i measc na foirne agus na mac léinn. Cuirfidh an Stiúrthóir Léinn ceannaireacht agus fís ar fáil chun deiseanna idirdhisciplíneacha nua a chruthú taobh istigh den Acadamh agus idir an tAcadamh agus na Scoileanna. Áireoidh ról an Stiúrthóra Léinn freagrachtaí ar leith a d’fhéadfadh Déan Feidhmiúcháin an Choláiste a tharmligean chuige/chuici chomh maith.

Le haghaidh fiosruithe neamhfhoirmiúla, déan teagmháil le An t-Ollamh Cathal O’Donoghue, ríomhphost: cathal.odonoghue@nuigalway.ie

Tuarastal:

€117,916 go €151,477 sa bhliain (infheidhme i gcás iontrálaithe nua le héifeacht ó Eanáir 2011)

(Déanfar an ceapachán seo ar an scála Ollaimh Bhunaithe faoi réir pholasaí reatha pá an Rialtais)

Ní mór iarratais a bheith faighte faoi 17:00 (Am na hÉireann), 31ú Márta 2020.  Ní dhéanfar iarratais a fhaightear tar éis an spriocdháta a mheas.

D’fhéadfadh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a bheith le déanamh.

Déanfar ceapacháin faoi réir bailíochtú údarú oibre.

Tá sonraí breise le fáil ar líne ar www.djei.ie

Chun tuilleadh eolais agus Foirm Iarratais a fháil féach ar an láithreán gréasáin:

http://www.nuigalway.ie/about-us/jobs/ Ba cheart iarratais a dhéanamh ar líne.

Tabhair faoi deara go mbraithfidh ceapachán i bpoist atá fógartha ar cheadú na hOllscoile, agus ar théarmaí an Chreata um Rialú Fostaíochta don earnáil ardoideachais.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.