Oifigeach Tionscadail Gaelbhratach (Bunscoileanna)

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais don phost thuasluaite.  Beidh an té a cheapfar freagrach as reáchtáil scéim Gaelbhratach ar leibhéal na bunscoile.

Príomhdhualgais an Phoist: 

 • Cruinnithe agus ceardlanna a eagrú leis na scoileanna a roghnófar, idir cheardlanna faoi riaradh na scéime agus cheardlanna ar mhúineadh na Gaeilge do na múinteoirí
 • Tuairiscí a chur ar fáil faoi dhul chun cinn an tionscadail agus freastal ar chruinnithe coistí éagsúla de réir mar is gá
 • Tacú leis na scoileanna trí spreagadh a thabhairt do na múinteoirí agus smaointe cruthaitheacha a roinnt leo
 • Áiseanna tacaíochta, nó eolas faoi áiseanna a chur ar fáil ar líne
 • An suíomh gréasáin agus an blag a choinneáil chun dáta
 • Plé a dhéanamh le baill foirne ó pháirtithe leasmhara chun go mbeidh said oilte mar is ceart agus iad i mbun cuairteanna ar scoileanna
 • Monatóireacht a dhéanamh ar obair na scoileanna chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le spriocdhátaí agus tacú leo de réir mar is cuí
 • Feidhmiú faoi threoir ón gCoiste Náisiúnta chun an scéim a chur chun cinn
 • Na socruithe cuí a dhéanamh chun ócáidí bronnta a eagrú
 • Comhoibriú leis an Oifigeach Tionscadail ar an dara leibhéal agus baill eile foirne
 • Ábhar suimiúil, cruinn agus tarraingteach a chruthú do na meáin shóisialta

Riachtanais don Phost:

 • Sárchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh
 • Tiomantas don Ghaeilge agus taithí ábhartha maidir lena cur chun cinn
 • Scileanna láidre idirphearsanta agus cumarsáide
 • Scileanna maithe eagrúcháin, ar a n-áirítear scileanna ríomhaireachta
 • Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr
 • Cumas obair le foireann agus as a stuaim féin araon

Critéir Inmhianaithe

 • Cur amach ar Canva, Photoshop srl.
 • Tuiscint mhaith ar na meáin shóisialta
 • Scileanna cur i láthair

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath ach beidh cuid mhaith taistil i gceist. Tuarastal ar raon Oifigeach Feidhmiúcháin (€27,707 go €48,358).

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 25 Meán Fómhair.

Foirm iarratais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie