Oifigeach  Pleanála  Teanga

Dhúiche Sheoigheach & Thuar Mhic Éadaigh

Tá post d’Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo. (C.D.S. Teo.) le Plean Teanga do Limistéar Pleanála Teanga (LPT) Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh a fheidhmiú.

Duine fuinniúil cumasach a bhfuil taithí aige/aici i réimse oibre na pleanála teanga nó in ábhair ghaolmhara atá á lorg le meas agus suim aige/aici i gcur chun cinn na Gaeilge.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas:

  • Ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa.
  • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal sa réimse pleanála teanga nó in ábhar gaolmhar ina bhuntáiste.
  • Tuiscint agus taithí mhaith ar chúrsaí pleanála teanga, ar fhorbairt pobail agus i bplé le coistí/struchtúir phobail.
  • Taithí i mbainistiú agus i gcur i gcrích tionscadal maraon le h-eolas agus taithí ar bhainistiú airgeadais.
  • Scileanna maithe cumarsáide, áisitheoireachta, comhordaithe agus idirphearsanta.
  • Bheith in ann oibriú as a stuaim féin.

Post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus d’fhéadfaí cur leis an tréimhse sin.

Tá scála tuarastail ó €35,000 go €50,000 ag gabháil leis an phost.

Sonraí an Phoist agus An Plean Teanga don LPT le fáil ar shuíomh gréasáin C.D.S. Teo. ag www.discoverjoycecountry.com nó trí theagmháil a dhéanamh le C.D.S. Teo. ag 094-9548031 nó  eolas.cdst@gmail.com

Seol litir iarratais agus Curriculum Vitae (mar aon le sonraí teagmhála beirt mholtóirí) arroimh 5.00 i.n. ar an Déardaoin, 23ú Eanair 2020 chuig:

An Bainisteoir, C.D.S. Teo., Corr na Móna, Co. na Gaillimhe.

Teil: 094-9548031.   Ríomhphost: eolas.cdst@gmail.com