Folúntas: Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha

Údarás na Gaeltachta

Is é Údarás na Gaeltachta an t-údarás réigiúnach atá freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta. Is í an eagraíocht an ghníomhaireacht forbartha eacnamaíochta chomh maith do Réigiún na Gaeltachta agus cuireann sí gach gné den fhorbairt fiontraíochta agus acmhainní chun cinn.  An bunchuspóir atá ag Údarás na Gaeltachta ná a chinntiú gurb í an Ghaeilge an phríomhtheanga pobail sa Ghaeltacht agus go mairfidh sí i measc na nglúnta atá le teacht. I gceanncheathrú Údarás na Gaeltachta sna Forbacha, Co. na Gaillimhe a bheidh an post seo lonnaithe. Tá oifigí réigiúnacha freisin i gCorcaigh, i gCiarraí, i nDún na nGall agus i Maigh Eo.

Ag tuairisciú chuig an bPríomh Fheidhmeannach, beidh an Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha i gceannas ar an Rannóg Seirbhísí Corparáideacha, ina gcuimsítear feidhmeanna Riaracháin Airgeadais & Deontas, Dlí, Acmhainní Daonna, Rúnaíochta, Teicneolaíochta Faisnéise, Iniúchta Inmheánaigh agus Soláthair.

Beidh na nithe seo a leanas ag an iarrthóir a n-éireoidh leis/léi:

  • Taifead cruthaithe gnóthachtála ag leibhéal sinsearach, na scileanna ceannasaíochta agus bainistíochta riachtanacha agus beidh de chumas air/uirthi smaointeoireacht agus cinnteoireacht straitéiseach a dhéanamh;
  • Cúlra láidir bainistithe airgeadais ag leibhéal sinsearach agus ábalta a chruthú go bhfuil eolas aige/aici ar rialachas corparáideach;
  • Cumas cruthaithe ag leibhéal ardbhainistíochta go bhfuil sé/sí ábalta acmhainní a bhainistiú go héifeachtach agus an úsáid is éifeachtachtaí as acmhainní eagraíochtúla a chur i bhfeidhm chun torthaí straitéiseacha an Údaráis a bhaint amach;
  • Ábalta máistreacht a fháil go tapa ar réimse leathan de threoracha ilréimsiúla; a cuid/chuid féin a dhéanamh d’ualaí móra de shonraí casta agus teacht ar chinntí atá soiléir
  • Ardleibhéal Gaeilge, idir Ghaeilge scríofa agus labhartha;
  • Cáilíocht iomchuí acadúil agus/nó cáilíocht ghairmiúil.

Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an 4.00in Déardaoin, 19 Nollaig 2019

LEABHRÁN EOLAIS

FOIRM IARRATAIS

LÉIGH TUILLEADH