Folúntas: Oifigeach Pleanála Teanga

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR

Is é Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR. i gcomhar le Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt (MPTIT) atá freagrach as an phlean teanga do LPT Ghaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire & Loch an Iúir  a chur i bhfeidhm. Ullmhaíodh an plean mar chuid den phróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht agus i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012. Is plean seacht mbliana atá i gceist a bhfuil d’aidhm aige cur leis an líon cainteoirí laethúla Gaeilge san LPT. Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an plean a chur i bhfeidhm. 

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus d’fhéadfadh cur leis an tréimhse sin.  Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR. agus freagrach don Cheanneagraíocht maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

Duine cumasach a bhfuil taithí agus cáilíochtaí aige/aici i réimse oibre na pleanála teanga nó in ábhar gaolmhar atá á lorg.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas:

  • Ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa.
  • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal sa réimse pleanála teanga nó in ábhar gaolmhar.
  • Tuiscint agus taithí mhaith ar chúrsaí pleanála teanga, ar fhorbairt pobail agus i bplé le coistí/struchtúir phobail.
  • Taithí i mbainistiú agus i gcur i gcrích tionscadal.
  • Scileanna maithe cumarsáide, áisitheoireachta, comhordaithe agus idirphearsanta.
  • Taithí i mbainistiú foireann oibre
  • Eolas agus taithí ar bhainistiú airgeadais

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí Chomharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR.

Beidh 37 uair oibre sa tseachtain i gceist le cúraimí an phoist seo agus beidh freastal ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáth uaireanta oibre mar chuid de na cúraimí sin. Beidh taisteal i gceist leis an phost, mar sin ní mór d’iarratasóirí ceadúnas tiomána oiriúnach a bheith acu. 

Tá scála tuarastail ó €35,000 go €50,000 ag gabháil leis an phost.

Tá an plean teanga don LPT le fáil ar shuíomh gréasáin MPTIT ag www.mptiarthuaiscirt.ie agus tá na sonraí poist a théann leis an phost le fáil ach teagmháil a dhéanamh le bainisteoir an Chomharchumainn.

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae, roimh 11 Bealtaine chuig: An Bainisteoir, Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR., Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.  Teil: 074 9532208   Ríomhphost: cfgd@eircom.net