Folúntas: Bainisteoir Oibríochtaí Réigiunacha, Seirbhísí Oibríochta agus Táirgeachta

Bainisteoir Oibríochtaí Réigiunacha, Seirbhísí Oibríochta agus Táirgeachta

Oibríonn RTÉ, eagraíocht seirbhíse poiblí na meán, i naoi roinn struchtúrach comhtháite.  Is iad:  Seirbhísí Oibríochta agus Léirithe, Gnóthaí Corparáideacha, Lucht Éisteachta & Féachana, Cainéil & Margaíocht, Trasfhoirmiú & Teicneolaíocht, Airgeadas, Acmhainní Daonna, Ábhar, Nuacht & Cúrsaí Reatha, agus Gnóthaí Trachtála.

Tá follúntas anois ann Bhainisteoir Oibríochtaí Réigiúnach a bheidh freagrach don Bhainisteoir Pleanála i Seirbhísí Oibríochta agus Léirithe.

Leagtar amach ról an Bhainisteora Oibríochtaí Réigiúnaigh i gcomhthéacs RTÉ athstruchtúrtha ina mbeidh éiteas an AonRTÉ mar fhócas.   Comhdhlúthófar seirbhísí mar iarracht chun bheith ag feidhmiú ar bhealach níos comhoibrithe, níos cuíchóirithe agus níos éifeachtaí.  Tá dúshláin ann i gcónaí a bhaineann le teicneolaíocht a bhíonn ag síor-fhorbairt, le maoiniú teoranta, le spriocdhátaí teanna agus an tsúil le hardchaighdeán agus le han-chuid oibre.  Éilíonn an ról seo samhlaíocht, tiomantas, seiftiúlacht agus nuálaíocht san fheidhmiúchán thar réimse leathan líonraí réigiúnacha RTÉ, ar a n-áirítear Luimneach, Corcaigh, Béal Feirste, Dún Dealgan, Baile Átha Luain, Port Láirge, Casla, Gaillimh, Maigh Eo, Sligeach, Leitir Ceanainn, Trá Lí agus na Doirí Beaga.

Tá sé mar aidhm ag ról an Bhainisteora Oibríochtaí Réigiúnaigh seachadadh oibríochtaí réigiúnacha RTÉ a chinntiú trí ábharthacht agus éifeacht seirbhíse, trí bhainistiú agus fhorbairt na foirne uile in Oibríochtaí Réigiúnacha (Innealtóirí Léiriúcháin Réigiúnacha, CCR, PDA, Comhordaitheoirí Pleanála Réigiúnacha etc.), cuíchóiriú a dhéanamh ar shreabhadh gearrthéarmach obair phleanála agus cultúr de shíor-fheabhsú a bhrú chun cinn mar a mbeidh nua-chleachtais agus teicneolaíochtaí aontaithe á n-úsáid agus á gcur i bhfeidhm ina n-iomláine.  Agus é/í ag tuairisciú don rannóg Pleanála, Físe agus Fuaime agus i gcomhpháirt le Ceannasaithe eile Roinne sna Seirbhísí Oibríochta, Léiriúcháin agus Teicneolaíochta beidh an ról seo freagrach as an bhfoireann iomlán oibríochtaí réigiúnacha, as áiseanna réigiúnacha agus as infreastruchtúr réigiúnach.

Áirítear i measc na nEochair-fhreagrachtaí:

 • Na baill uile sna foirne oibríochtaí réigiúnacha uile a bhainistiú, ar a n-áirítear bainistiú uainchlár, neamhláithreachta agus ragoibre, earcú, forbairt scileanna agus bonn eolais trí fhoghlaim is trí fhorbairt, trí thascanna agus oiliúint etc.
 • Na háiseanna agus an t-infreastruchtúr uile ar shuímh an líonra réigiúnaigh a bhainistiú faoi réir pholasaithe Shealúchais agus Seirbhísí agus le tacaíocht uathu sa tslí is go gcinnteofar timpeallacht oibre a bheidh sábháilte agus sláintiúil i rith an ama.
 • Gaol comhoibritheach, fónta a chothú leis an mbainistíocht sinsearach ábhair i.e. Ceann Léiriúcháin, Corcaigh, Ceannaire R na G, Ceann Lyric FM, eagarthóirí nuachta etc. foirne eagarthóireachta, comhordaitheoirí imeachta agus páirtithe leasmhara eile chun aidhmeanna

eagarthóireachta a bhainistiú agus chun seachadadh seirbhíse atá taobh istigh den bhuiséad, ábhartha, d’ard-chaighdeán agus éifeachtach a chinntiú ó na réigiúin thar gach táirseach agus seánra.

 • Na próisis pleanála fadtéarmacha agus gearrthéarmacha sna réigiúin a ailíniú leis an  bpróiseas pleanála oibríochta agus na córais is próisis atá ann a chur in oiriúint.
 • Sceideal na n-oibríochtaí réigiúnacha, an buiséad agus plean achmhainní a ullmhú, a fhaireadh agus a rialú.
 • Bheith ag obair i gcomhar leis an mBainisteoir Pleanála agus le Ceann Pleanála, Físe agus Fuaime chun comhairle a thabhairt ar straitéis réigiúnach.
 • Bheith ag obair leis an gCeann Pleanála, Físe agus Fuaime chun comhairle a thabhairt faoi straitéis réigiúnach.   Bealaí le héifeacht na nOibriúchán Réigiúnacha a fheabhsú a lorg ar bhonn gníomhach, an éagsúlacht agus éiteas an AonRTÉ a chur chun cinn, an réasúnaíocht taobh thiar de bhealaí úra oibre agus/nó glacadh le nua-theicneolaíocht
 • Dul i gcomhar le comhpháirtithe i seirbhísí léiriúcháin, i seirbhísí sealúchais, i mbainistiú meán craoltóireachta, in infreastruchtúr etc. le tacaíocht agus cur chuige seasmhach i leith na seirbhísí réigiúnacha uile a chinntiú
 • Bheith ag síor-réamhphleanáil i gcomhar le bainisteoirí eile i rannóg na Seirbhísí Oibríochta agus Léiriúcháin chun réitigh nuálacha agus cost-éifeachtacha do dhúshláin gnó a aimsiú
 • Tuairisciú bainistíochta d’ard-chaighdeán a sholáthar ar acmhainní is ar éileamh, ar phleanáil acmhainní, ar chaighdeán na gclár, ar cheisteanna teicniúla, ar bhuiséad, ar shláinte is ar shábháilteacht, ar bhreiseanna, ar ró-chaiteachas agus ar spriocanna airgeadais
 • Cinntiú go gcloítear le polasaithe, treoirlínte, reachtaíocht agus ceanglais rialála RTÉ chun neamhchosaint RTÉ ar riosca a íoslaghdú agus chun luach ar airgead a thabhairt trí dhaoine is acmhainní a bhainistiú go feidhmiúil is go héifeachtach.

Cinnire ón nádúr a bheidh sa té a cheapfar.  Beidh taithí oibre agus comhoibrithe nach beag aige/aici leis na foirne eagarthóireachta agus oibríochta agus beidh domhain-thuiscint aige/aici ar na próisis oibríochta léiriúcháin.  Tá tuiscint ar theicneolaíocht na craoltóireachta, ar bhuiséid is ar eochair-thiomántóirí airgeadais riachtanach don ról seo.   Tá líofacht sa Ghaeilge inmhianaithe.   Ón uair gur post é seo atá bunaithe sna réigiúin ni mór don iarrthóir bheith toilteanach taisteal idir na réigiúin sin mar is gá, siúd is nach n-éilítear go mbeadh cónaí ar an iarrthóir in ionad réigiúnach ar leith.  Dá réir sin, tá gá chomh maith le ceadúnas iomlán, glan tiomána Grád 2.

Déanfar an ceapachán ar leanúnach ar scála Bainisteora Roinne Grád 2.

Mas spéis leat cur isteach ar an deis iontach seo déan iarratas faoi rún trí do Curriculum Vitae a uaslodáil maille le litir chlúdaigh ina léirítear d’oiriúnacht don ról ar suíomh rte.ie/vacancies.  Seol isteach d’iarratas, le do thoil, mar dhoiciméad amháin agus an próiseas iarratais ar líne á dhéanamh agat.

Is é 5 p.m.  Déardaoin, 19 Meán Fómhair 2019 an sprioc-am is dáta d’iarratais.

Tá RTÉ tiomnaithe don ilghnéitheacht ina fhoireann oibre.  Fostóir comhdheise é RTÉ agus measfar iarratais cháilithe, beag beann ar inscne, ar chlaonadh gnéis, ar fhéiniúlacht inscne, ar aois, ar thaithí sóisialta, ar chine nó náisiúntacht, ar mhíchumas, ar stádas sibhialta agus clainne, ar chreideamh reiligiúnach agus ar bhallraíocht den Lucht Siúil.