Folúntas: Aistritheoir

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoibl

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) an soláthraí lárnach earcaíochta, seirbhísí roghnaithe agus measúnaithe don Státseirbhís, d’Údaráis Áitiúla, d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, don Gharda Síochána agus do chomhlachtaí poiblí eile. Cuireann an tSCP daoine ar ardchaighdeán ar fáil don Aire lena gcur faoi mheas do cheapacháin ar bhoird Stáit trí phróiseas na mBord Stáit.

Is mian leis an tSCP aistritheoir a bhfuil taithí aige/aici a cheapadh lena chinntiú go gcomhlíonaimid ár ngealltanais don phobal mar atá leagtha amach in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Beidh an té a cheapfar freagrach as téacsanna éagsúla earcaíochta agus roghnaithe, comhfhreagras le hiarrthóirí agus le páirtithe eile a bhíonn i dteagmháil leis an tSCP trí Ghaeilge, Tuarascálacha Bliantúla agus foilseacháin oifi giúla eile a aistriú go Gaeilge agus uaireanta go Béarla. Chomh maith leis sin beidh sé/sí páirteach i gcumas Gaeilge na n-iarrthóirí a mheas.

Ní mór d’iarrthóirí na cáilíochtaí seo a bheith acu:

  • Sár-eolas ar Ghaeilge agus ar Bhéarla, idir labhartha agus scríofa;
  • Taithí ar aistriúchán ó Ghaeilge go Béarla agus ó Bhéarla go Gaeilge;
  • A bheith in ann oibriú faoi bhrú le spriocanna diana a bhaint amach;
  • Cáilíocht aitheanta Leibhéal 7 ar a laghad ar Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí nó a choibhéis.

AN DÁTA DEIRIDH: 3PM, 26 MEÁN FÓMHAIR, 2019.

Chun tuilleadh eolais a fháil i dtaobh an phoist seo agus i dtaobh conas iarratas a dhéanamh, téigh go dtí www.publicjobs.ie

Táimid tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus cuirtear fáilte roimh iarratais faoi naoi bhforas an Achta um Chomhionannas Fostaíochta.

Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge