Folúntais le Gael Linn

Oifigeach Eagrúcháin, Gaelbhratach Scéim spreagtha Gaeilge do scoileanna ar an bhun agus ar an iarbhunléibhéal is ea Gaelbhratach. Faoi láthair, tá an scéim á forbairt ag Gael Linn agus tá post nua cruthaithe mar oifigeach eagrúcháin. Conradh bliana atá i gceist sa chéad chás. Fáiltímid roimh iarratais le haghaidh an phoist seo. Próifíl an Phoist: […]

Oifigeach Eagrúcháin, Gaelbhratach

Scéim spreagtha Gaeilge do scoileanna ar an bhun agus ar an iarbhunléibhéal is ea Gaelbhratach. Faoi láthair, tá an scéim á forbairt ag Gael Linn agus tá post nua cruthaithe mar oifigeach eagrúcháin. Conradh bliana atá i gceist sa chéad chás. Fáiltímid roimh iarratais le haghaidh an phoist seo.

Próifíl an Phoist:

 • Oifig Gaelbhratach a riaradh agus tacaíocht a chur ar fail do na hOifigigh Tionscadail.
 • Riar a choinneáil ar an scéim – mar shampla, sonraí na scoileanna páirteach a choinneáil, deileáil le fiosrúcháin fóin nó trí ríomhphost, comhordú ar chuairteanna scoile.
 • Cabhrú le bronnadh bliantúil Gaelbhratach a eagrú.
 • Riaradh ar shuíomh idirlín Gaelbhratach agus ar na meáin shóisialta.

Riachtanais don phost:

 • Líofacht agus cruinneas sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, idir labhairt agus scríobh
 • Scileanna agus taithí ríomhaireachta agus cumarsáide
 • Tuiscint mhaith ar earnáil na Gaeilge agus ar na meáin shóisialta
 • Bheith ábalta feidhmiú mar chuid d’fhoireann

Tuarastal ar scála Oifigeach Cléireachais (€23,800 go €35,082)

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath.

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 26 Bealtaine.

Foirm iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie


Oifigeach Tionscadail Gaelbhratach

(Bunscoileanna)

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais don phost thuasluaite. Conradh bliana atá i gceist mar chlúdach ar saoire máithreachais. Beidh an té a cheapfar freagrach as reáchtáil scéim Gaelbhratach ar leibhéal na bunscoile.

Príomhdhualgais an Phoist:

 • Cruinnithe agus ceardlanna a eagrú leis na scoileanna a roghnófar, idir cheardlanna faoi riaradh na scéime agus cheardlanna ar mhúineadh na Gaeilge do na múinteoirí
 • Tuairiscí a chur ar fáil faoi dhul chun cinn an tionscadail agus freastal ar chruinnithe coistí éagsúla de réir mar is gá
 • Tacú i ngach bealach gur féidir leis na scoileanna trí spreagadh a thabhairt do na múinteoirí agus smaointe cruthaíocha a roinnt leo
 • Áiseanna tacaíocha, nó eolas faoi áiseanna a chur ar fáil ar líne
 • An suíomh gréasáin agus an blag a choinneáil chun dáta
 • Plé a dhéanamh le baill foirne ó pháirtithe leasmhara chun go mbeidh said oilte mar is ceart agus iad i mbun cuairteanna ar scoileanna
 • Monatóireacht a dhéanamh ar obair na scoileanna chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le spriocdhátaí agus tacú leo de réir mar is cuí
 • Feidhmiú faoi threoir ón gCoiste Náisiúnta chun an scéim a chur chun cinn
 • Na socruithe cuí a dhéanamh chun ócáidí bronnta a eagrú
 • Comhoibriú leis an Oifigeach Tionscadail ar an dara leibhéal agus baill eile foirne

Riachtanais don Phost:

 • Sárchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh
 • Tiomantas don Ghaeilge agus taithí ábhartha maidir lena cur chun cinn
 • Scileanna láidre idirphearsanta
 • Scileanna maithe eagrúcháin, ar a n-áirítear scileanna ríomhaireachta
 • Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr.

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath ach beidh cuid mhaith taistil i gceist. Tuarastal ar raon Oifigeach Feidhmiúcháin (€27,657 go €44,000).

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 26 Bealtaine.

Foirm iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie