Folúntáis: Bainisteoir Acmhainní Daonna, Oifigigh Feidhmiúcháin agus Ardoifigigh Feidhmiúcháin

Oifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean (OSAP)

Bunaíodh Oifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean (OSAP) in 2018 chun gearáin ó thomhaltóirí in aghaidh soláthraithe seirbhísí airgeadais nó pinsean a réiteach.

Cuireann an OSAP seirbhís neamhspleách, chóir, neamhchlaonta, rúnda agus saor in aisce ar fáil chun gearáin a réiteach trí idirghabháil, agus trí imscrúdú agus breithniú nuair is gá.

Tá an t-éileamh ar ár gcuid seirbhísí ag fás, agus mar sin táimid ag lorg daoine cumasacha le haghaidh poist bhuana éagsúla inár bhfoirne chun cabhrú linn ár seirbhísí a chur ar fáil ar bhealach nuálach, spleodrach agus atá éasca le húsáid d’úsáideoirí. 

Beartaímid painéil a bhunú chun folúntais éagsúla a líonadh ag leibhéal an Oifigigh Feidhmiúcháin agus an Ardoifigigh Feidhmiúcháin sna réimsí feidhme seo a leanas:

Réiteach Díospóidí / Idirghabháil

• Imscrúdú / Breithniú / Seirbhísí Dlí

Chun tacú lenár lucht saothair ardfheidhmíochta atá ag fás, táimid ag earcú:

Bainisteoir Acmhainní Daonna

Cuirtear fáilte faoi leith roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil cáilíochtaí nó taithí acu cheana féin i réimsí na hidirghabhála, réitigh díospóidí, dlí, imscrúdaithe nó breithnithe.   

Tá níos mó eolais faoi na deiseanna seo agus folúntais eile san OSAP ar fáil ar líne ar: www.fspo.ie/careers

Is é an dáta deiridh d’iarratais chomhlánaithe a bheith faighte:

Dé Luain, 27 Bealtaine 2019 @ 15.00

Tá an OSAP tiomanta do bheartas comhionannas deiseanna agus spreagann sé iarratais faoi gach foras sna hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta.

Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge.

Tabhair faoi deara go bhfuil an fógra seo á óstáil ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar publicjobs.ie. Níl aon bhaint ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí leis an bpróiseas earcaíochta agus roghnaithe ná leis na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann leis an bpost seo, ná níl aon fhreagracht aici astu.