Earcaíocht: Príomhoifigeach Cúnta (Caighdeánach) (Gaeilge)

An Roinn Cultúir, Oidhreachta, agus Gaeltachta

Tá clár éagsúil gnó ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta, agus Gaeltachta. Tá sé mar shainordú leathan aici cultúr agus oidhreacht na hÉireann a chur chun cinn agus a chosaint; úsáid na Gaeilge a bhrú ar aghaidh; tacú le forbairt theangeolaíoch, eacnamaíoch agus chultúrtha na Gaeltachta agus forbairt inbhuanaithe na n-oileán a éascú.

Tá folúntais ann faoi láthair i Rannán Gaeltachta na Roinne atá lonnaithe sna Forbacha, Co. na Gaillimhe. Is í an Ghaeilge teanga oibre na hoifige sin.

Ag tuairisciú do Phríomhoifigeach, tabharfaidh an t-iarrthóir rathúil comhairle freisin don ardbhainistíocht agus oibreoidh sé nó sí leo i dtaca lena réimsí freagrachta. Iarrfar ar Phríomhoifigigh Chúnta gníomhú mar ionadaithe don Roinn ag cruinnithe agus ag imeachtaí pobail agus idirghníomhaireachta agus d’fhéadfaidís ionadaíocht a dhéanamh ar an tír freisin ar leibhéal Eorpach agus idirnáisiúnta.

Beidh ar iarrthóirí ar mian leo iad a bhreithniú le ceapadh sa ról seo a gcuid dualgais a chur i gcrích trí mheán na Gaeilge. Mar gheall ar chomh sinsearach is atá an ról agus ar an réimse beartais ar a mbeidh an t-iarrthóir/na hiarrthóirí rathúla ag obair, ní bhreithneofar ach amháin iad siúd a bhfuil Gaeilge scríofa agus labhartha den scoth acu.

Ba cheart d’iarrthóirí taithí leathan a bheith acu freisin i gcúrsaí bainistíochta ar an leibhéal cuí, lena n-áirítear foirne a stiúradh agus acmhainní a bhainistiú, agus taithí ar roinnt de na réimsí seo a leanas nó iad ar fad: anailís agus bainistíocht tionscadal nó clár, foirne agus buiséid a bhainistiú, soláthar poiblí, forbairt agus cur i bhfeidhm beartais agus/nó reachtaíochta agus bainistiú straitéiseach agus athraithe.

Bunófar painéal agus as sin líonfar folúntais ón gcomórtas seo.

Spriocdháta: 25 Feabhra 2019

Foirm Iarratais

Leabhrán Faisnéise d’Iarrthóirí