Bainisteoir Cumarsáide/Meán

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Déanann an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cultúr agus oidhreacht na hÉireann a chosaint agus a chur chun cinn; brúnn sí úsáid na Gaeilge chun cinn agus tacaíonn sí le forbairt inbhuanaithe na n-oileán.

Tá deis anois ann a bheith mar bhall de lucht ceannais fhoireann cumarsáide na Roinne. Soláthróidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi comhairle ardleibhéil meán, déanfaidh sé/sí bainistiú ar chumarsáidí seachtracha na Roinne, mar aon lena gníomhaíochtaí caidreamh poiblí; agus déanfaidh sé/sí feachtais chumarsáide ghníomhacha a aithint, a stiúradh agus a chur chun feidhme chun obair na Roinne a chur chun cinn do phobail thábhachtacha.

Beidh cáilíocht ag Leibhéal 8 ar a laghad ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí bainte amach sa chumarsáid/mhargaíocht, nó i ndisciplín lena mbaineann, san iriseoireacht nó sna hIlmheáin mar shampla, ag an iarratasóir a n-éireoidh leis nó léi.

Beidh taithí ag an té sin fresin ar chumarsáidí eagraíochta a bhainistiú, lena n-áirítear meáin sóisialta chorparáideacha agus ardáin dhigiteacha; agus beidh scileanna idirphearsanta den scoth agus taithí ar fhoireann a bhainistiú agus a fhorbairt aige/aici.

Ní mór d’iarrthóirí an cumas a bheith acu a gcuid dualgas a chomhlíonadh trí Ghaeilge agus beidh orthu ardleibhéal inniúlachta a léiriú sa Ghaeilge labhartha agus sa Ghaeilge scríofa araon.

AN DÁTA DEIRIDH:

3PM AR AN DÉARDAOIN 27 MEÁN FÓMHAIR 2018.

Chun tuilleadh eolais a fháil i dtaobh an phoist seo agus i dtaobh conas iarratas a dhéanamh, téigh go dtí www.publicjobs.ie

Táimid tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus cuirtear fáilte roimh iarratais faoi naoi bhforas an Achta um Chomhionannas Fostaíochta.