Ateangaire – Grád II agus Ateangaire – Grád III

Seirbhís Thithe an Oireachtais

Tá deis fostaíochta spreagúil ann le Seirbhís Thithe an Oireachtais do dhaoine a bhfuil spéis acu a ngairmréim a chaitheamh ag obair trí mheán na Gaeilge. Tá Seirbhís Thithe an Oireachtais ag earcú daoine chuig poist ag gráid nua mar Ateangaire – Grád II agus Ateangaire – Grád III le Rannóg an Aistriúcháin.

Tá sé de dhualgas ar Rannóg an Aistriúcháin, i measc rudaí eile, na tiontuithe oifigiúla ar Achtanna an Oireachtais, Ionstraimí Reachtúla agus páipéir Riar na hOibre, mar aon le haistriúcháin chorparáideacha, a chur ar fáil don tSeirbhís.

Is í an Rannóg a dhéanann Scéimeanna Teanga an Oireachtais agus An Caighdeán Oifigiúil a bhainistiú freisin.

Leis na poist seo, tabharfar deis don iarrthóir ceart slí bheatha fhorásach a bhaint amach trí mheán na Gaeilge. Beidh deiseanna ann freisin dul chun cinn a dhéanamh chuig leibhéal na bainistíochta agus gníomhú mar chomhalta de Sheirbhís an Oireachtais.

Tá mionsonraí na bpost sin le fáil thíos:

Ateangaire – Grád II.

Is iad príomhdhualgais an phoist seo a bheith freagrach as seirbhísí ateangaireachta chomhuainigh atá éifeachtach agus éifeachtúil a bhainistiú agus a sholáthar do Thithe an Oireachtais agus seirbhís ghníomhach ó Bhéarla go Gaeilge a fhorbairt agus an fhorbairt sin a threorú.

Is iad na príomhdhualgais a bhaineann leis an bpost seo a bheith freagrach as seirbhísí ateangaireachta chomhuainigh a bhainistiú agus a sholáthar do Thithe an Oireachtais agus a bheith i gceannas ar sheirbhís ghníomhach ó Bhéarla go Gaeilge a fhorbairt agus an fhorbairt sin a threorú.

Beifear ag súil leis, mar dhuine den fhoireann bainistíochta i Rannóg an Aistriúcháin, go mbeidh eolas agus tuiscint shármhaith ag an iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi ar chúlra, ról agus cuspóirí Rannóg an Aistriúcháin agus go mbeidh sé nó sí ag dréim leis na cuspóirí sin a bhaint amach le linn dó nó di a dhualgais nó a dualgais a fheidhmiú.

Ateangaire – Grád III

Is iad príomhdhualgais an phoist seo seirbhís aistriúcháin chomhuainigh a sholáthar do na Tithe agus do na Coistí ar bhonn laethúil agus feidhmiú mar chuid den fhoireann ateangaireachta chun an tseirbhís ateangaireachta chomhuainigh a sholáthar mar aon le tascanna cuí eile de réir mar a shannfar iad.

Beifear ag súil leis go ndéanfaidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo na seirbhísí Gaeilge a sholáthraíonn Rannóg an Aistriúcháin agus Seirbhís Thithe an Oireachtais a fhorbairt agus a fheabhsú tuilleadh de réir fhís straitéiseach na heagraíochta.

Is í an Ghaeilge teanga ghnó Rannóg an Aistriúcháin agus is í a bhíonn in úsáid ag gach ball foirne le linn dóibh cumarsáid inmheánach oifigiúil a dhéanamh agus le linn idirghníomhaíochtaí le custaiméirí de chuid na Rannóige a labhraíonn Gaeilge. Tá úsáid an Chaighdeáin Oifigiúil lárnach i ról Rannóg an Aistriúcháin.

Ní foláir d’iarrthóirí iad féin a chur ar an eolas faoi na bunriachtanais is gá chun cur isteach ar na poist agus a ndéantar cur síos orthu sna Leabhráin Faisnéise a bhaineann leis na comórtais seo.

Ní ghlacfar ach le hiarratais a chuirfear chuig Recruitment@oireachtas.ie agus a dhéanfar ar na foirmeacha iarratais oifigiúla. Ní foláir gach cuid de na foirmeacha iarratais a chomhlánú go hiomlán agus ní ghlacfar le hiarratais tar éis an dáta deiridh.

Is é an Dáta Deiridh chun iarratais a fháil 3.00p.m. an 10 Lúnasa 2020.

Is féidir a thuilleadh faisnéise a fháil anseo:

https://www.oireachtas.ie/ga/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/careers/