10 gcinn de mholtaí don té atá ar thóir poist mar aistritheoir san Aontas Eorpach

Tá deiseanna fostaíochta ar fáil san AE – ach ní mór dianullmhúchán a dhéanamh dar le Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúr

European_Commission_flags EU

Tá go leor cainte le tamall anuas ar na deiseanna fostaíochta a bheidh ar fáil do chainteoirí Gaeilge in Institiúidí an Aontais Eorpaigh, anois agus deireadh ag teacht, in 2022, leis an maolú a bhí i bhfeidhm ó thaobh na Gaeilge de. Tháinig laghdú suntasach ar an méid oibre a bhí ar fáil in earnáil an aistriúcháin le linn bhlianta na géarchéime eacnamaíche, mar sin is iontach an rud é go mbeidh na deiseanna nua seo ar fáil d’aistritheoirí – agus, lena chois sin, do dhlítheangeolaithe agus do riarthóirí.

Tá feachtas díreach tosaithe ag EPSO (an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne) chun 62 aistritheoir a earcú d’Institiúidí an Aontais agus tiocfaidh neart deiseanna eile fostaíochta chun cinn sna blianta atá amach romhainn. Ní fiú cur isteach ar chomórtas de chuid EPSO, áfach, gan dianullmhúchán a dhéanamh ar dtús. Ní leor caighdeán ard Gaeilge labhartha – caithfidh ardchaighdeán cruinnis a bheith ag duine ó thaobh scríobh na teanga de chomh maith.

Seo roinnt moltaí don té a bhfuil spéis aige slí bheatha a bhaint amach mar aistritheoir i gceann d’Institiúidí an AE:

 

 • Tabhair faoi Thriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir le feiceáil cad iad na rialacha gramadaí nach bhfuil tú eolach orthu. Tá an triail le fáil ag gaelchultur.com
 • Ceannaigh leabhar gramadaí, déan staidéar ar aonad nó dhó sa tseachtain, déan na cleachtaí a bheidh le fáil sna haonaid sin agus seiceáil do chuid freagraí ag deireadh an leabhair. Ní fiú graiméar a cheannach nach dtugtar freagraí na gcleachtaí ann
 • Ceannaigh an leabhar In Ord is in Eagar le hAntain Mac Lochlainn. Is foilseachán an-luachmhar é seo don té ar mian leis cur lena chuid eolais ar scríobh na Gaeilge
 • Bain triail as cuid de na ceachtanna atá le fáil sna rannóga ‘Ó Bhéarla go Gaeilge’ agus ‘Cleachtaí eagarthóireachta’ ar an suíomh aistear.ie
 • Déan na leaganacha Béarla d’ailt atá le fáil i Nuachtlitir Ghaelchultúir a aistriú go Gaeilge, ansin déan comparáid idir na haistriúcháin sin agus na leaganacha Gaeilge atá le fáil sa nuachtlitir féin
 • Déan gearrchúrsa ina mbeidh an bhéim ar an ghramadach agus ar scileanna scríofa. Reáchtálann Gaelchultúr an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge trí huaire sa bhliain, bíonn cúrsaí cruinnis ar fáil sa Ghaeltacht gach samhradh (in Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus in Oideas Gael, mar shampla) agus beidh cúrsaí dá leithéid á dtairiscint ag cuid de na coláistí tríú leibhéal go luath fosta
 • Tabhair faoi chúrsa iarchéime san aistriúchán – tá cinn ar fáil i gcoláistí i ngach cearn den tír anois. Agus de bhrí go bhfuil múnlaí éagsúla i gceist maidir le seachadadh na gcúrsaí seo, is cinnte go n-aimseoidh tú ceann a oirfidh duitse
 • Cláraigh do chúrsa i dteanga iasachta ina mbeidh an bhéim ar an teanga scríofa; beidh cúrsa Fraincise ar líne á thairiscint ag Ionad na dTeangacha in Ollscoil Mhá Nuad go luath, cuir i gcás. Ní féidir leat gairm bheatha a bhaint amach mar aistritheoir san AE gan caighdeán maith a bheith agat i dteanga eile le cois na Gaeilge agus an Bhéarla (cé gur féidir conarthaí gearrthéarmacha a fháil agus gur féidir post ginearálta riaracháin a fháil gan an tríú teanga a bheith agat)
 • Má thugann tú faoi chomórtas de chuid EPSO, beidh trialacha síciméadracha le déanamh agat mar chuid den tástáil. Teipeann ar go leor daoine sa chuid seo den chomórtas, mar sin ní mór duit cúrsa a dhéanamh a ullmhóidh tú do na trialacha. Beidh cúrsaí dá leithéid á n-eagrú ag cuid de na coláistí tríú leibhéal go luath – coinnigh súil ar na meáin Ghaeilge le cinntiú go mbeidh tú ar an eolas faoi na cúrsaí seo. Agus tá neart eolais agus leideanna maidir leis na trialacha síciméadracha le fáil ar an suíomh Prometric.com
 • Cláraigh ar an suíomh EU Careers le déanamh cinnte go bhfaighidh tú eolas faoi chomórtais EPSO do chainteoirí Gaeilge
 • Más mian leat a bheith ar an eolas faoi na deiseanna oiliúna agus faoi na deiseanna fostaíochta atá luaite thuas, cuir teachtaireacht chuig eolas@gaelchultur.com agus cuirfimid ar ár liosta ríomhphoist thú. Ní gá duit aon rud a scríobh sa teachtaireacht – is leor ‘Deiseanna fostaíochta san AE’ a chur mar theideal uirthi.


Is é Éamonn Ó Dónaill Stiúrthóir Oideachais Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir. Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint ag an institiúid sin arís i mbliana, ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. Agus, ag deireadh an tsamhraidh, foilseofar eagrán nua de ghraiméar Ghaelchultúir,
Gramadach gan Stró!, a bheidh ag teacht leis an leagan nua den Chaighdeán Oifigiúil a bheidh ar fáil go luath.